Returns

Prawo odstąpienia od umowy i zwroty

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania produktów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną; w celu jego złożenia możliwe jest także posłużenie się formularzem, który otrzymają Państwo wraz z dostarczanymi produktami (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych oraz o podanie numeru zamówienia, od którego Państwo odstępują.

Oświadczenie o odstąpieniu przez klienta od umowy może zostać złożone na piśmie na następujący adres: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.; Poleczki 35A; 02-822 Warszawa.

W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do wysłania do Nas otrzymanych produktów na swój koszt (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni) na następujący adres: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.; Poleczki 35A; 02-822 Warszawa. Koszty te nie podlegają zwrotowi na podstawie art. 11.4.

W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie świadczenia wymienione między stronami zostaną bezzwłocznie zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni. W przypadku, gdy klient zapłacił kartą kredytową lub debetową, zwrot kwoty zapłaconej przez klienta zostanie dokonany jedynie na rachunek pierwotnie użytej karty, chyba że klient zażąda, aby zwrot dokonany został w inny sposób. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klienta (w tym koszty dostawy produktów do klienta, jeśli zostały przez niego opłacone). Jeżeli klient dokonał przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem strony www.maccosmetics.pl. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym podlegają zasadom dotyczącym zwrotów obowiązującym w każdym sklepie.

Zwroty prosimy przesyłać na adres:

Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35A
02-822 Warszawa

E-mail: info@maccosmetics.pl

Telefon: 22 322 65 63/64
Od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach: 09:00-17:00