5 powodów, by kupować online
Zwroty i Wymiana
Mój profil
Informacje o produktach
Polityka prywatności
Informacje kontaktowe
Bezpieczeństwo
Najczęściej Zadawane Pytania
Informacje o wysyłce
Zakupy Online
Praca
Zamówienia Online
Regulamin Strony
Programy i Usługi
Uwaga Podróbki
Warunki Sprzedaży
Testowanie na zwierzętach

Privacy Policy
Data wejścia w życie: 31 października 2016

Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019698, NIP: PL5260011173, REGON: 010128910, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 5.979.501,13 zł (dalej zwana „MAC”, „MAC Poland Online”, „M•A•C Poland Online”, MAC Poland lub „my”), szanuje Państwa oczekiwania związane z prywatnością oraz ceni sobie relacje z Państwem. Niniejsze Zasady polityki prywatności określają rodzaje zbieranych przez nas danych o klientach (w tym danych osobowych), sposób ich wykorzystania, podmioty, którym je udostępniamy oraz opcje wyboru, jakie zapewniamy klientom w zakresie wykorzystania danych. Określamy również środki podejmowane przez nas w celu ochrony danych, jak również sposób, w jaki klienci mogą się z nami kontaktować w zakresie kwestii prywatności.


Kliknięcie na jeden z poniższych linków spowoduje przeniesienie do danej sekcji:


Dane gromadzone przez nas

Państwa dane (w tym dane osobowe) możemy uzyskać z różnych źródeł. Dane te możemy gromadzić w przypadku ich podania przez klientów na jednym z naszych stoisk, sklepów lub na naszej stronie internetowej. Również podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej gromadzimy pewne informacje w sposób zautomatyzowany, korzystając z takich technologii jak cookies, web server logs i web beaconsDane przekazywane przez klientów

Państwa dane osobowe są nam przekazywane w różny sposób, na przykład w przypadku Państwa uczestnictwa w ofercie lub promocji, lub podczas dokonywania zakupu na naszej stronie internetowej, na naszych stoiskach lub w sklepach. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów mogą obejmować następujące kategorie:

 • • Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego),
 • • Wiek i data urodzenia,
 • • Płeć,
 • • Nazwa użytkownika i hasło,
 • • Informacje dotyczące płatności (takie jak numer karty płatniczej, termin ważności, adres dostawy oraz adres do wystawienia faktury),
 • • Historia zakupów,
 • • Treści przekazywane przez Państwa (takie jak fotografie, artykuły lub komentarze).

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody i jedynie w zakresie dozwolonym w danym przypadku przez przepisy prawa.

Sposób wykorzystania danych

Dane przekazywane nam przez klientów możemy wykorzystywać w celu:
 • • Wysyłania materiałów promocyjnych lub innej korespondencji,
 • • Świadczenia usług i/lub sprzedaży towarów,
 • • Realizacji transakcji dokonywanych kartą płatniczą,
 • • Utworzenia i zarządzania kontem online,
 • • Udzielania odpowiedzi na pytania,
 • • Kontaktowania się z Państwem i organizowania Państwa uczestnictwa w specjalnych wydarzeniach, konkursach, loteriach, programach, ankietach i innych ofertach,
 • • Prowadzenia, oceny i udoskonalania naszej działalności gospodarczej (w tym opracowywania nowych produktów i usług; zarządzania naszą korespondencją; analizy naszych produktów; realizacji funkcji analityki danych oraz rachunkowości, audytu i innych funkcji wewnętrznych),
 • • Przestrzegania obowiązujących wymogów prawa, odpowiednich standardów branżowych i zasad naszej polityki.

Możemy również wykorzystywać te dane dla innych celów, o czym powiadomimy Państwa odrębnie w chwili ich gromadzenia.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów dozwolonych w danym przypadku przez przepisy prawa. Zostaną Państwo przez nas powiadomieni o celach przetwarzania danych osobowych.

Dane gromadzone w sposób zautomatyzowany

Gdy klienci odwiedzają tę stronę internetową, pewne informacje gromadzone są w sposób zautomatyzowany, przy wykorzystaniu technologii takich jak cookies (ciasteczka), web server logs (dzienniki zdarzeń serwera internetowego) i web beacons (internetowe znaki nawigacyjne).

Cookies, Web Server Logs i Web Beacons

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje m.in. pliki cookies dla celów marketingowych oraz w celu uzyskania informacji o liczbie odwiedzin na stronie internetowej, a informacje te mogą podlegać dalszej analizie.

Cookies to małe pliki tekstowe, które strony internetowe wysyłają do komputera użytkownika lub innego urządzenia połączonego z Internetem w celu zidentyfikowania przeglądarki lub przechowywania informacji bądź ustawień w przeglądarce. Przeglądarka internetowa może zawierać informacje, w jaki sposób należy powiadamiać o otrzymaniu pewnych rodzajów plików cookies oraz w jaki sposób ograniczyć lub zablokować otrzymywanie pewnych rodzajów plików cookies. Jednakże, należy zauważyć, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, niektóre funkcje naszego serwisu internetowego mogą być dla Państwa niedostępne.

Wraz z pozyskiwaniem informacji za pośrednictwem plików cookies, nasze serwery internetowe mogą rejestrować informacje takie jak typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki i domena oraz inne ustawienia systemowe, jak również język systemu oraz kraj i strefę czasową, w której znajduje się urządzenie. Technologie Web Server Logs mogą również rejestrować informacje takie jak adres strony internetowej, która przekierowała użytkownika do naszego serwisu oraz adres IP urządzenia, za pośrednictwem którego użytkownik jest połączony z Internetem.

Aby kontrolować, które serwery internetowe zbierają tego typu informacje, możemy na naszych stronach internetowych umieszczać tagi zwane „web beacons.” Są to komputerowe instrukcje, które łączą strony internetowe z konkretnymi serwerami internetowymi i ich plikami cookies.


Zewnętrzne usługi analityki internetowej

Na naszej witrynie możemy korzystać z zewnętrznych usług analityki internetowej takich jak Adobe Site Catalyst i Google Analytics. Usługodawcy, którzy zajmują się administrowaniem tych usług stosują takie technologie jak cookies, web serverlogs i web beacons umożliwiające analizę tego, jak użytkownicy korzystają z naszego serwisu. Informacje zebrane w ten sposób (w tym adres IP) ujawniane są usługodawcom, którzy wykorzystują je w celu dokonania oceny korzystania z witryny. Możliwość analizowania aktywności przeglądarki w naszym serwisie przez Adobe Site Catalyst może zostać wyłączona. Aby dowiedzieć się więcej o Adobe Site Catalyst i dokonać wyboru sposobu gromadzenia informacji przy pomocy tego narzędzia, należy kliknąć na ten link. W celu zablokowania plików cookies Google Analytics, niektóre przeglądarki powiadamiają użytkownika o fakcie wysłania pliku cookie i umożliwiają mu w ten sposób jego zablokowanie w indywidualnych przypadkach.

Sposób wykorzystania danych zgromadzonych w sposób zautomatyzowany

Dane zebrane w sposób zautomatyzowany w tym serwisie mogą zostać wykorzystane przez nas dla celów badań rynkowych, analizy danych i zarządzania systemem np. w celu określenia, czy dany użytkownik już kiedyś odwiedził naszą stronę, czy jest na niej pierwszy raz, jak również dla celów przestrzegania naszych obowiązków prawnych, zasad polityki i procedur, w tym przestrzegania odpowiednich standardów branżowych i egzekwowania naszego Regulaminu strony oraz Warunków sprzedaży . Możemy również wykorzystywać te informacje w inny sposób, o czym powiadomimy użytkowników odrębnie w chwili gromadzenia danych.

Dane udostępniane przez nas

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy zebranych danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem podanych niżej przypadków. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • • Naszym podmiotom powiązanym dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności – w przypadkach, w których jest to prawnie dopuszczalne i po spełnieniu przewidzianych prawem wymagań (np. jeśli uzyskaliśmy Państwa zgodę lub jeśli powierzamy przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług na naszą rzecz).
 • • Usługodawcom, którzy świadczą usługi na naszą rzecz w oparciu o nasze wytyczne oraz w sposób określony poniżej. Nie upoważniamy tych usługodawców do wykorzystywania ani ujawniania informacji, o ile nie jest to konieczne w celu świadczenia usług na naszą rzecz lub spełniania wymogów prawa. Przykładowymi usługodawcami są podmioty zajmujące się obsługą płatności dokonywanych za pomocą karty kredytowej, realizacją zamówień, jak również świadczeniem usług hostingu i usług marketingowych.
 • • Innym osobom trzecim po uzyskaniu Państwa zgody.

Ponadto możemy ujawnić dane naszych klientów (i) w przypadku, gdy wymagają tego od nas przepisy lub postępowanie prawne, (ii) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym (gdy jest to wymagane przepisami prawa), lub (iii) kiedy jesteśmy przekonani, że ujawnienie danych jest niezbędne lub właściwe, aby zapobiec uszkodzeniom ciała lub stratom finansowym lub jeśli istnieje związek z postępowaniem w sprawie domniemanego lub faktycznego popełnienia czynu nieuczciwego lub nielegalnego – wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają ujawnienia danych.

Zastrzegamy sobie również prawo do przeniesienia posiadanych danych osobowych w przypadku sprzedaży lub przeniesienia, w całości lub w części, przedsiębiorstwa lub majątku - wyłącznie w przypadkach, w których jest to prawnie dopuszczalne i po spełnieniu przewidzianych prawem wymogów. W takim przypadku, podejmiemy uzasadnione kroki, aby pouczyć beneficjenta w zakresie wykorzystywania danych osobowych klientów w sposób zgodny z naszymi Zasadami polityki prywatności. Po dokonaniu sprzedaży lub przeniesienia, klienci mogą zwracać się do podmiotu, na rzecz którego dokonaliśmy przeniesienia danych osobowych z pytaniami dotyczącymi kwestii przetwarzania tych danych.

Prawa i możliwości wyboru przysługujące klientom

Oferujemy Państwu pewne opcje dotyczące sposobu wykorzystywania przez nas danych lub sposobu kontaktowania się z Państwem. W celu aktualizacji Państwa preferencji, należy zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie Państwa danych z naszych list mailingowych lub złożyć wniosek w podany niżej sposób.

Rezygnacja z otrzymywania maili

W każdej chwili możecie Państwo powiadomić nas o rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych pocztą elektroniczną poprzez kliknięcie na link „rezygnuję z subskrypcji” w mailach marketingowych otrzymywanych od nas lub poprzez skontaktowanie się z nami w podany niżej sposób. Z otrzymywania maili od MAC Poland zawierających informacje marketingowe można również zrezygnować klikając tutaj .

Rezygnacja z otrzymywania informacji pocztą

Można zwrócić się z prośbą do MAC Poland o zaprzestanie wysyłania Państwu informacji marketingowych pocztą postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w danej ofercie promocyjnej. Można również zwrócić się do nas o nieprzysyłanie informacji o promocjach pocztą poprzez skontaktowanie się z nami w podany niżej sposób.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości SMS

Aby zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie wysyłania wiadomości SMS na konkretny numer telefonu, należy w odpowiedzi wysłać z tego numeru pusty SMS. Można również zwrócić się do nas z prośbą o nieprzesyłanie wiadomości SMS poprzez skontaktowanie się z nami w podany niżej sposób.

Wycofanie zgody

Możecie Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną nam wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Państwa preferencje zostaną przez nas od tej chwili uwzględnione. W pewnych okolicznościach, wycofanie Państwa zgody na wykorzystywanie lub ujawnienie danych osobowych będzie oznaczać, że nie będziecie Państwo mogli skorzystać z niektórych naszych produktów lub usług.

Weryfikacja, aktualizacja i modyfikacja danych osobowych

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, użytkownicy mają prawo żądania dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych, otrzymania informacji na ich temat, ich aktualizacji, poprawiania oraz odpowiednio do zablokowania lub usunięcia tych danych. Weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych można zażądać wysyłając mail na adres info@maccosmetics.pl.

Zasady polityki prywatności w odniesieniu do dzieci

Jeśli nie ukończyłaś(eś) jeszcze 18 roku życia, masz prawo przeglądać naszą Stronę. Nie możesz jednak przekazywać nam swoich danych osobowych. Na przykład, nie masz możliwości rejestracji na naszej Stronie, ponieważ Strona ta nie jest przeznaczona dla osób nieletnich, a my w sposób świadomy nie gromadzimy danych osobowych osób poniżej 18-ego roku życia. Jeżeli nie ukończyłaś(eś) jeszcze 18-ego roku życia i masz pytania lub wątpliwości związane z naszą Stroną, zwróć się o pomoc do rodzica lub opiekuna.

Transfery danych

W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa możemy przekazywać dane osobowe użytkowników do krajów innych niż kraj, w którym pierwotnie zebrano te dane. Państwa dane osobowe będą przekazywane ELC Online Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za zgodą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Dane osobowe przekazywane do innych krajów będziemy chronić w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Zapewniamy stosowne środki administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę powierzonych nam danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Zasady i środki ochrony danych są zawsze zgodne z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych, warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.

Linki do innych stron internetowych

Dla Państwa wygody i informacji, nasza strona internetowa może zawierać linki do innych serwisów. Serwisy te mogą działać niezależnie od nas. Strony internetowe, do których zamieściliśmy linki mogą działać zgodnie z własnymi zawiadomieniami i zasadami polityki prywatności. Dlatego rekomendujemy zapoznanie się z nimi zanim odwiedzą Państwo takie serwisy. W zakresie, w jakim strony internetowe, do których zamieściliśmy linki, a które Państwo odwiedziliście, nie stanowią naszej własności i pozostają poza naszą kontrolą, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich treść, korzystanie z nich ani zasady polityki prywatności obowiązujące na tych stronach.

Aktualizacja Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana z ważnych przyczyn, tj. w celu odzwierciedlenia w naszych praktykach dotyczących danych osobowych zmian o podłożu prawnym lub technicznym – w celu dostosowania Polityki prywatności do rozwiązań przewidzianych przepisami prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych związanych ze świadczeniem dla Państwa usług. Zostaną Państwo powiadomieni o modyfikacjach Polityki Prywatności mailem, na adres podany podczas rejestracji, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, a na początku tekstu obejmującego Zasady polityki podamy datę ostatniej aktualizacji. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wprowadzone modyfikacje, mogą Państwo skorzystać z uprawnień przewidzianych w punkcie 16 Regulaminu strony i rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag odnośnie do niniejszych Zasad polityki prywatności, lub w celu aktualizacji Państwa danych lub preferencji, prosimy o kontakt mailowy na adres info@maccosmetics.pl. Informacje w formie pisemnej można również kierować do:
Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.
MAC Poland
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa