M·A·C PRO MEMBERSHIP PROGRAM


MPDP (M·A·C Program Dla Profesjonalistów) to ekskluzywny program skierowany do osób profesjonalnie zajmujących się makijażem na terenie RP. Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami i regulaminem uczestnictwa w programie.

MAC DLA PROFESJONALISTÓW – REGULAMIN PROGRAMU


Data wejścia w życie: 21.11.2018 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższy regulamin programu „MAC dla profesjonalistów” („Regulamin”) dotyczy zasad udziału w programie „MAC dla profesjonalistów” obejmujący sprzedaż produktów marki M∙A∙C z rabatem do 30% w sklepach stacjonarnych M∙A∙C, jak i za pośrednictwem strony internetowej www.maccosmetics.pl („Strona internetowa”). Regulamin określa w szczególności:

a) warunki uczestnictwa w programie „MAC dla profesjonalistów”; oraz

b) przetwarzanie danych osobowych uczestników programu.

1.2. Aby móc wziąć udział w programie „MAC dla profesjonalistów”, uczestnik powinien:

a) mieć ukończone przynajmniej 18 lat;

(b) nabywać produkty jako profesjonalista tj. osoba wykonująca zawód związany z profesjonalnym makijażem, co zostanie zweryfikowane przy zgłoszeniu kandydata;

(c) zarejestrować się na Stronie internetowej poprzez założenie konta użytkownika – w przypadku zakupu kosmetyków przez internet; oraz

(d) przestrzegać Regulaminu Strony internetowej (dostępnego pod adresem: https://www.maccosmetics.pl/terms-conditions) oraz Warunków korzystania (dostępnych pod adresem: https://www.maccosmetics.pl/terms-of-use) – w przypadku zakupu kosmetyków przez Internet.

1.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny wyłącznie w języku polskim i stosuje się do niego przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.

2. Podmiotem prowadzącym program „MAC dla profesjonalistów”, jak i prowadzącym sprzedaż kosmetyków za pośrednictwem Strony internetowej jest spółka Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000019698, NIP PL 5260011173, REGON 010128910, z w pełni pokrytym kapitałem zakładowym w wysokości 5.979.501,13 zł (dalej zwana „MAC” lub „my”, „nas”).

2.1. Program „MAC dla profesjonalistów” to ekskluzywny, profesjonalny program skierowany do wizażystów na terenie całej Polski. Dostępny jest w następujących sklepach stacjonarnych M∙A∙C:

• MAC Galeria Krakowska, Kraków

• MAC Magnolia Park, Wrocław

• MAC Arkadia, Warszawa

• MAC Złote Tarasy, Warszawa

• MAC Wroclavia, Wrocław

• MAC Forum Radunia, Gdańsk

oraz na Stronie internetowej po założeniu konta użytkownika i użyciu kodu rabatowego w koszyku podczas składania zamówienia. Kod rabatowy jest unikatowy, każdy kandydat zakwalifikowany do programu „MAC dla profesjonalistów” otrzymuje kod rabatowy w e-mailu potwierdzającym jego udział w programie. Kod rabatowy ważny jest przez 12 miesięcy od momentu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu uczestnika do programu.

2.1.1. Uczestnicy biorący udział w programie „MAC dla profesjonalistów” uzyskują do 30 % zniżki na wszystkie kosmetyki marki M∙A∙C dostępne w powyższych sklepach stacjonarnych, jak i za pośrednictwem Strony internetowej. Rabat nie dotyczy produktów już przecenionych, nowości, Viva Glam, MINI MAC oraz wszystkich produktów wchodzących w skład kolekcji limitowanych.

2.2. Uczestnik chcący wziąć udział w programie zobowiązany jest do wysłania swojej aplikacji zawierającej komplet wymaganych dokumentów w postaci skanu z podpisem na adres: profesjonalisci@maccosmetics.com.pl z dopiskiem „MAC dla profesjonalistów” lub „Program – MPDP”.

2.3. Do aplikacji należy dołączyć:

- wypełnioną ankietę osobową – dołączoną do niniejszego Regulaminu jako załącznik nr 1,

- przynajmniej trzy kopie dokumentów potwierdzających zajmowanie się profesjonalnym wizażem,

- wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie dostępne jest jako załącznik nr 2 do Regulaminu).

2.4. Przykłady wymaganych dokumentów potwierdzających zajmowanie się profesjonalnym wizażem:

• portfolio wizażysty (z ostatnich 12 miesięcy),

• kopie opublikowanych sesji podpisanych nazwiskiem (z ostatnich 12 miesięcy),

• kopia karty członkostwa w związkach wizażystów (członkostwo z ostatnich 12 miesięcy),

• kopia dyplomu wizażysty/charakteryzatora,

• list referencyjny potwierdzający zatrudnienie związane z wykonywaniem profesjonalnego makijażu (z ostatnich 12 miesięcy).

2.5. Uczestnik zostaje zakwalifikowany do programu „MAC dla profesjonalistów” na okres 12 miesięcy od otrzymania informacji na podany przez uczestnika adres e-mail. Wraz z otrzymaniem informacji o zakwalifikowaniu do programu uczestnik otrzymuje kod rabatowy upoważniający do zakupu ze zniżką do 30%. Po okresie 12 miesięcy uczestnik zobowiązany jest do ponownego przedstawienia aktualnych dokumentów potwierdzających jego kompetencje jako profesjonalnego wizażysty w celu dalszego uczestnictwa w programie „MAC dla profesjonalistów”, przez okres kolejnych 12 miesięcy. W przypadku nienadesłania przez uczestnika aktualnych dokumentów potwierdzających kompetencje profesjonalnego wizażysty w terminie do 3 miesięcy od upływu terminu 12 miesięcy w którym uczestnik został zakwalifikowany do programu „MAC dla profesjonalistów”, MAC może uznać, że uczestnik nie jest już zainteresowany dalszym braniem udziału w programie i usunąć jego dane.

2.6. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z programu „MAC dla profesjonalistów” w każdej chwili. W tym celu należy przesłać na adres e-mail: profesjonalisci@maccosmetics.com.pl informację o rezygnacji z udziału. UWAGA: wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie.

Dane osobowe w programie „MAC dla profesjonalistów”

1.1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z programem „MAC dla profesjonalistów” jest spółka: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000019698, NIP PL 5260011173, REGON 010128910, z w pełni pokrytym kapitałem zakładowym w wysokości 5.979.501,13 zł (dalej zwana „MAC” lub „my”, „nas”).

1.2. Uczestnik przystępując do programu podaje następujące dane osobowe :

• dane kontaktowe (tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego);

• numer dowodu osobistego lub paszportu;

• data urodzenia;

• informacje o wymaganych kwalifikacjach do wzięcia udziału w programie „MAC dla profesjonalistów”.

1.3. Dostarczone przez uczestnika dane osobowe są wykorzystywane do:

• dane kontaktowe - do prowadzenia bazy aktywnych uczestników programu „MAC dla profesjonalistów”, kontaktowania się z uczestnikami w zakresie aktualizacji informacji o uczestnikach oraz chęci dalszego uczestnictwa w programie oraz w celach innej komunikacji w związku z programem „MAC dla profesjonalistów” przykładowo: aktualizacji zniżek dostępnych dla aktywnych uczestników programu „MAC dla profesjonalistów”.

• informacje o wymaganych kwalifikacjach – do weryfikacji nadesłanych aplikacji i kwalifikacji kandydatów – UWAGA: dane osobowe jak i dokumenty nadesłane w celach weryfikacji kompetencji nie będą przechowywane, ani zwracane uczestnikom. Wszelkie dokumenty, informacje oraz dane osobowe zawarte w nadesłanych dokumentach będę niszczone niezwłocznie po dokonaniu oceny kompetencji kandydata.

• numer dowodu osobistego lub paszportu – do weryfikacji tożsamości kandydata przy zakupach w sklepach stacjonarnych.

• data urodzenia - do weryfikacji wieku kandydata UWAGA: w programie „MAC dla profesjonalistów” mogą brać udział wyłącznie osoby które ukończyły co najmniej 18 lat.

gromadzone informacje są niezbędne z powodów określonych powyżej. Bez podania tych informacji uczestnik nie będzie mógł brać udziału w programie „MAC dla profesjonalistów”.

1.4. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych uczestników jest ich zgoda (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

2. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnym wypadku wynajmowane, sprzedawane ani ujawniane, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Możemy udostępnić dane osobowe uczestnika:

• Dostawcom usług, którzy dostarczają usługi w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Nie upoważniamy dostawców usług do wykorzystywania lub ujawniania informacji chyba, że jest to niezbędne do wykonania usług w naszym imieniu lub do przestrzegania wymogów prawnych. Takimi dostawcami usług są przykładowo domy mediowe.

• Innym osobom trzecim, za zgodą uczestnika.

Dodatkowo, zarówno my, jak i nasze podmioty powiązane oraz inni dostawcy usług możemy ujawniać informacje o uczestniku (i), jeśli wymaga tego od nas prawo lub procedura prawna, (ii) organom ścigania lub urzędnikom państwowym lub (iii) jeśli w naszej opinii, ujawnienie informacji jest niezbędne lub odpowiednie, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym lub w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub faktycznego oszustwa lub nielegalnej działalności.

3. Jeśli uczestnik wyrazi zgodę, może podać swój numer telefonu, aby otrzymywać powiadomienia w postaci wiadomości tekstowych, zawierających informacje o produktach, poradach kosmetycznych lub aktualizacji zniżek w programie („Wiadomości tekstowe”). MAC nie pobiera opłaty za otrzymywanie przez uczestników wiadomości tekstowych, ale operator komórkowy może pobrać opłatę za wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych oraz połączeń, a także może naliczyć inne stosowne opłaty. Uczestnik może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie Wiadomości tekstowych pisząc na adres e-mail: profesjonalisci@maccosmetics.com.pl

4. Uczestnik ma pełne prawo wglądu w przetwarzanie swoich danych osobowych, może je aktualizować. Użytkownik może także w każdym czasie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. UWAGA: wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w programie „MAC dla profesjonalistów”.

• Aktualizacja danych lub wycofanie zgody za pomocą wiadomości e-mail: Uczestnik może w dowolnym momencie prosić o aktualizację swoich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: profesjonalisci@maccosmetics.com.pl Użytkownik może również wycofać swoją zgodę na przetwarzania danych osobowych kierując taką informację na ten sam adres e-mail podany powyżej.

• Aktualizacja danych lub wycofanie zgody za pomocą poczty: Uczestnik może także kontaktować się z nami w celach aktualizacji swoich danych lub w celu wycofania zgody na przetwarzania danych na poniższy adres: Estēe Lauder Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „MAC dla profesjonalistów” lub „Program – MPDP”.

• Rezygnacja z wiadomości tekstowych: Jeżeli uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych, może w każdym wycofać zgodę na otrzymywania wiadomości tekstowych pisząc na adres e-mail: profesjonalisci@maccosmetics.com.pl

5. Informacje, otrzymane przez uczestników, z wyjątkiem informacji zawartych w dokumentach potwierdzających kwalifikację kandydatów do programu „MAC dla profesjonalistów”, są przechowywane przez okres 15 miesięcy od czasu przystąpienia uczestnika do programu „MAC dla profesjonalistów”, chyba że uczestnik ponownie prześle aktualne dokumenty potwierdzającego jego działalność jako profesjonalnego wizażysty i tym samym wyrazi chęć dalszego udziału w programie przez okres kolejnych 15 miesięcy, oraz przez stosowny czas po zakończeniu udziału uczestnika w programie (lub ewentualnie po wycofaniu zgody przez uczestnika), aby móc przeprowadzać regularne procedury usuwania danych lub, żeby uwzględnić obowiązujący okres przedawnienia lub, żeby przestrzegać obowiązujących przepisów, które tego wymagają.

6. MAC stosuje stosowne zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zwłaszcza w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, stratą, zmianą, umożliwieniem do nich dostępu, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Niemniej jednak, żaden system ochrony nie jest idealny w związku z czym, nie możemy zagwarantować, że dane będą bezpieczne w każdych okolicznościach, łącznie z bezpieczeństwem danych podczas przekazywania ich do nas.

7. Niniejszy Regulamin może być okresowo aktualizowany dla odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie powiadomimy Cię e-mailowo. Ponadto w górnej części Regulaminu umieścimy informację o dacie ostatniej aktualizacji.

8. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące Regulaminu lub przetwarzania danych osobowych w związku z programem „MAC dla profesjonalistów” lub jeśli chciałbyś uzyskać wgląd w swoje dane osobowe, może skontaktować się z MAC drogą listowną na adres: Estēe Lauder Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, z dopiskiem "Program MPDP" lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: profesjonalisci@maccosmetics.com.pl.

Załącznik nr 1 (pobierz pdf)

APLIKACJA DO PROGRAMU –„MAC DLA PROFESJONALISTÓW”

imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………………
nr dowodu/paszportu:
…………………………………………………
ulica:
…………………………………………………
kod pocztowy:
…………………………………………………
miasto:
…………………………………………………
e-mail:
…………………………………………………
data urodzenia:
…………………………………………………
tel. komórkowy/stacjonarny:
…………………………………………………

………………………………………………
własnoręczny podpis

Załącznik nr 2 (pobierz pdf)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu aplikacyjnym do programu „MAC dla profesjonalistów”, przez Estee Lauder Poland Sp. z o.o. („Administrator danych”) dla celów mojego udziału w programie „MAC dla profesjonalistów” w szczególności między innymi do korzystania ze zniżek na produkty marki M∙A∙C.

Jestem świadomy, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla mojego udziału w programie „MAC dla profesjonalistów”. Odbiorcami danych mogą być: sklepy stacjonarne M∙A∙C oraz współpracujące z Administratorem danych domy mediowe.

Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie żądania dostępu, sprostowania lub usunięcia przetwarzanych moich danych osobowych lub żądania ograniczenia ich przetwarzani oraz o prawie do wycofania niniejszej zgody ze skutkiem na przyszłość w dowolnym czasie.

Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres mojego aktywnego uczestnictwa w programie „MAC dla profesjonalistów” tj. każdorazowo przez okres 15 miesięcy od przesłania aktualnych dokumentów potwierdzających zajmowanie się profesjonalnym wizażem.

Zostałem poinformowany, że w celu skorzystania z powyższych praw, powinienem się kontaktować z Administratorem danych pod adresem mailowym profesjonalisci@maccosmetics.com.pl . Jestem świadomy, że Administrator danych może przedsięwziąć racjonalne kroki w celu zweryfikowania mojej tożsamości przed przyznaniem dostępu do wprowadzenia poprawek. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do złożenia skargi do instytucji nadzorującej ochronę danych osobowych.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie.

………………………………………………………………
data i miejscowość
………………………………………………
własnoręczny podpis


Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywania najnowszych informacji, w tym marketingowych, o produktach, wydarzeniach i ofertach marki M∙A∙C w postaci:

□ wiadomości poczty elektronicznej

□ wiadomości tekstowych lub telefonicznej

□ przesyłek pocztowych

□ wszystkich powyższych

W każdej chwili mogę wycofać się z otrzymywania informacji marketingowych pisząc na adres mailowy: profesjonalisci@maccosmetics.com.pl .

………………………………………………………………
data i miejscowość
………………………………………………
własnoręczny podpis