ZWROTY

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym klient (lub wskazana przez klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik – jeśli dotyczy) wszedł w posiadanie zamówionych produktów (w przypadku jednego zamówienia na kilka produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną; w celu jego złożenia możliwe jest także posłużenie się formularzem, który otrzymają Państwo wraz z dostarczanymi produktami lub wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonym do niniejszych Warunków sprzedaży (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru zamówienia, od którego Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

Oświadczenie o odstąpieniu przez klienta od umowy może zostać złożone na piśmie na następujący adres: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o; Poleczki 35A; 02-822 Warszawa. Koszty te nie podlegają zwrotowi na podstawie art. 11.4.

W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do wysłania do Nas otrzymanych produktów na swój koszt (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na następujący adres Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.; Poleczki 35A; 02-822 Warszawa. Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi na podstawie art. 11.5 – ponosi je klient. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu, na wskazany powyżej adres.

W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie płatności otrzymane od klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ale zwracamy uwagę, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji opisanej w art. 11.6. poniżej). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.. W każdym wypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klienta (w tym koszty dostawy produktów do klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.

W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi w art. 11 zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o. podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Produktami takimi są na przykład miniatury dołączane do zakupu oraz kosmetyczki i inne przedmioty wydawane do zakupów na warunkach specjalnych akcji promocyjnych. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klienta zamówione.

Produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej nie podlegają zwrotowi jedynie w przypadku, w którym pomimo odstąpienia od umowy spełnione i zachowane zostały przez klienta warunki umożliwiające skorzystanie z oferty promocyjnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres obslugaklienta@cs.maccosmetics.pl.

Ważność i skuteczność złożonego przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów.

Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem strony www.maccosmetics.pl. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym podlegają zasadom dotyczącym zwrotów obowiązującym w każdym sklepie – do takich zwrotów niniejsze Warunki sprzedaży nie mają zastosowania i nie będą one realizowane w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Zwroty prosimy przesyłać na adres:
Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35A
02-822 Warszawa

Uszkodzony produkt

Jeśli otrzymałaś/eś uszkodzony produkt, jak najszybciej skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta M·A·C pod numerem 00 800 112 4964 lub pod adresem e-mail: INFO@MACCOSMETICS.PL. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 i w sobotę w godzinach 9.00 - 17.00 (z wyjątkiem dni świątecznych).