Warunki korzystania

Data wejścia w życie: 06.10.2023 r.

Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019698, NIP: 5260011173, REGON:010128910, kapitał zakładowy 5.979.501,13 zł (w pełni opłacony), dalej jako „Estee Lauder Poland” lub “my”, „nasze”, udostępnia na swojej stronie internetowej www.maccosmetics.pl („Strona”), treści i usługi zgodnie z poniższymi warunkami, Polityką prywatności, Regulaminem sprzedaży oraz innymi warunkami i zasadami, które można znaleźć na naszej Stronie, a które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta. Wszystkie łącznie zwane „Warunkami”.

Aby dokonać zakupu na naszej Stronie, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub być pełnoletni w jurysdykcji swojego miejsca zamieszkania. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat albo nie jest pełnoletni w swojej jurysdykcji, nie może dokonywać zakupów na naszej Stronie, chyba że posiada stosowną zgodę swojego przedstawiciela. Uzyskując dostęp do naszej Strony lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Warunki oraz bez ograniczeń i zastrzeżeń zobowiązuje się do ich przestrzegania. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, JEST PROSZONY O OPUSZCZENIE TEJ STRONY.

1. Prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, regulującą korzystanie z i dostęp do naszej Strony, co pozwoli na lepsze zrozumienie naszych zasad w zakresie ochrony prywatności.

2. Produkty i usługi

Za pośrednictwem Strony świadczymy następujące usługi:

- podajemy informacje o produktach oferowanych przez Estee Lauder (Poland)
- umożliwiamy użytkownikom założenie Konta i prowadzimy jego bieżącą obsługę
- umożliwiamy składanie zamówień na produkty za pośrednictwem Konta użytkownika jeżeli użytkownik posiada Konto
- sprzedajemy produkty określone na Stronie
- umożliwiamy naszym użytkownikom otrzymywanie informacji handlowych oraz je udostępniamy
- umożliwiamy naszym użytkownikom otrzymywanie newslettera

Produkty opisane na naszej Stronie oraz wszelkie próbki, które udostępniamy klientom są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego.

3. Zasady i procedury związane z zakupami

Aby zapoznać się z zasadami i procedurami dotyczącymi zamówień składanych za pośrednictwem naszej Strony (takich jak obsługa zamówień, wysyłka i dostawa, zwroty i wymiany), kliklnij tutaj.

4. Poprawność informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby opisy produktów na naszej Stronie były jak najbardziej dokładne i poprawne, jednak w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy, że opisy produktów, kolory, informacje lub inne treści dostępne na Stronie są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów.

Nasza Strona może zawierać błędy lub nieścisłości, może również być niekompletna lub nieaktualna. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub braków (również po złożeniu zamówienia) oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, co nie wpływa na prawa użytkowników nabyte przed dokonaniem zmian.

5. Własność intelektualna

Wszelkie informacje i treści dostępne na Stronie oraz jej wygląd, w tym między innymi, znaki towarowe, logo, znaki usługowe, funkcje, tekst, grafika, zdjęcia, ikony przycisków, obrazy, klipy dźwiękowe, kompilacje danych i oprogramowanie, a także ich kompilacja i organizacja (łącznie zwane "Treściami") stanowią własność Estee Lauder lub własność naszych spółek macierzystych, podmiotów zależnych, powiązanych, partnerów lub licencjodawców i są chronione prawem lokalnym, a także prawem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, w tym przepisami regulującymi kwestie praw autorskich i znaków towarowych. Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Z wyjątkiem ograniczonych licencji określonych w punkcie 6 poniżej lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, ani Treści, ani żadna część Strony nie mogą być używane, reprodukowane, powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane, udostępniane, modyfikowane lub w inny sposób wykorzystywane, w całości lub w części, w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody.

6. Licencje ograniczone; ograniczenia korzystania

Udzielamy użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z naszej Strony wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Użytkownik rozumie i zgadza się, że w związku z korzystaniem ze Strony nie będzie podejmował ani usiłował podejmować jakichkolwiek z poniższych działań, ani też nakłaniał osób trzecich do podejmowania takich działań w związku z korzystaniem ze Strony, jak:
- kadrowanie lub stosowanie technik kadrowania w celu załączenia Strony lub jej części
- używanie jakichkolwiek meta-tagów, "ukrytego tekstu", wykorzystywania złośliwego oprogramowania – malware, wirusów, spyware, ransomware lub innych narzędzi, w tym zautomatyzowanych w celu gromadzenia, kopiowania, indeksowania, wydobywania, ponownego publikowania, redystrybucji, przesyłania, sprzedawania, licencjonowania lub pobierania Strony lub Treści (z wyjątkiem buforowania lub w zakresie niezbędnym do wyświetlania Strony) lub danych osobowych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub upoważnienia
- używanie Strony lub Treści w sposób inny niż do użytku osobistego, niekomercyjnego
- modyfikowanie, poddawanie inżynierii wstecznej lub tworzenie utworów pochodnych bazujących na Stronie lub Treściach
- podawanie się za jakąkolwiek inną osobę lub podmiot lub podawanie fałszywych danych lub oświadczeń na temat powiązań z inną osobą lub podmiotem
- prześladowanie lub jakiekolwiek nękanie, w tym wspieranie nękania innych osób, zmuszania innych osób do zrobienia czegoś lub krzywdzenie osób trzecich, w tym nieletnich
- naruszanie w sposób celowy lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych przepisów prawa
- transmitowanie, wgrywanie, publikowanie, przesyłanie pocztą elektroniczną, udostępnianie, rozpowszechnianie, reprodukowanie lub udostępnianie w inny sposób wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania, programów, kodów, plików lub innych materiałów mających na celu przerwanie, zakłócenie, zmianę, zniszczenie lub ograniczenie działania jakiejkolwiek części Strony i/lub
- zamieszczanie lub udostępnianie jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, nagabywanie lub rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, w tym łańcuszków, masowych wysyłek lub spamu w jakiejkolwiek formie

Udzielamy również ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na utworzenie hiperłącza do strony głównej naszej Strony (homepage), wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Witryna zawierająca link do naszej Strony: (i) może łączyć się z naszą Stroną, ale nie może powielać jej i/lub treści (ii) nie może implikować udzielenia przez nas autoryzacji dla danej strony bądź oferowanych za jej pośrednictwem usług i produktów; (iii) nie może zawierać nieprawdziwych informacji o relacjach z nami; (iv) nie może zawierać treści, które mogłyby być uznane za nieprzyzwoite, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, nielegalne lub niewłaściwe dla określonych grup wiekowych; (v) nie może przedstawiać nas ani naszych produktów lub usług w sposób nieprawdziwy, mylący, uwłaczający lub w inny obraźliwy lub budzący sprzeciw sposób ani łączyć nas z niepożądanymi produktami, usługami lub opiniami oraz (vi) nie może zawierać linku do innej części Strony niż jej strona główna. Możemy domagać się usunięcia linków do naszej Strony i z chwilą otrzymania takiego żądania, należy niezwłocznie je usunąć oraz zaprzestać ich umieszczania do czasu uzyskania od nas osobnej, wyraźnej zgody na piśmie na ponowne zamieszczenie linków.

Każde nieuprawnione użycie naszej Strony i/lub jej Treści automatycznie powoduje wygaśnięcie ograniczonych licencji określonych w punkcie 6, bez uszczerbku dla innych środków prawnych przewidzianych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Warunków.

7. Obowiązki i odpowiedzialność użytkownika

Mając dostęp do naszej Strony lub korzystając z jakichkolwiek Treści, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz zamieszczonych na Stronie wszelkich ostrzeżeń lub instrukcji. Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do Strony lub jakiejkolwiek Treści lub korzystając z nich, będziesz działać zgodnie z prawem, ustalonymi zwyczajami i w dobrej wierze. Nie można wprowadzać zmian ani modyfikacji Strony, jej Treści ani usług, które mogą pojawić się na Stronie, jak również w jakikolwiek sposób naruszać spójności bądź funkcjonowania Strony. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Warunków, w przypadku zawinionego naruszenia jakichkolwiek obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tego naruszenia straty i szkody nam wyrządzone oraz podmiotom powiązanym, partnerom i licencjodawcom.

8. Konto

Z zastrzeżeniem ograniczeń wiekowych przedstawionych powyżej, użytkownik może przeglądać i korzystać z wielu funkcji Strony bez rejestracji, w tym dokonywać zakupów, jednak aby uzyskać dostęp do niektórych części Strony i korzystać z nich, konieczne może być zarejestrowanie Konta. Nie jest to jednak konieczne, aby dokonać zakupu towarów na naszej Stronie. Konto umożliwia użytkownikom korzystanie z dodatkowych funkcjonalności, np. przeglądania historii zamówień. W celu utworzenia Konta konieczne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz wypełnienie stosownego formularza on-line oraz utworzenie hasła, jak również potwierdzenie zapoznania się i akceptacja niniejszych Warunków oraz zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Podanie nam danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli utworzyć Konto. W przypadku podania nam w procesie rejestracji niepełnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych, możemy nie być w stanie świadczyć dla Państwa pewnych lub wszystkich usług. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji i aktywacji Konta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na prowadzeniu Konta na zasadach określonych w Warunkach zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Klienta dokonania rejestracji.

Informujemy, że stosujemy standardowe procedury walidacji danych pozwalające nam upewnić się, że dane takie jak numer telefonu, kod pocztowy, adres oraz wszystkie inne dane przekazane przez użytkownika, są zgodne ze strukturą zapisu takich danych stosowaną w Polsce. Ma to na celu upewnienie się, że dane przekazane przez użytkownika mogą być należycie wykorzystane do realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika.

Login i hasło mają charakter poufny. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności nazwy użytkownika i hasła swojego Konta oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera. Jeśli doszło do nieuprawnionego użycia hasła lub wykorzystania Konta użytkownika, należy nas o tym niezwłocznie powiadomić. W przypadku braku zawiadomienia nas o nieautoryzowanym wykorzystaniu Konta lub naruszeniu zasad bezpieczeństwa, nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Konta przez osobę nieuprawnioną. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu kradzieży lub utraty loginu lub hasła do Konta, chyba że odpowiadamy za działania lub zaniechania osoby trzeciej, na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownik jest odpowiedzialny za podawanie i utrzymywanie aktualnych, kompletnych, dokładnych i zgodnych z prawdą informacji na swoim Koncie. Użytkownik zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na jego Koncie, pod nazwą użytkownika i/lub hasłem lub za niezachowanie wystarczającego bezpieczeństwa Konta, nazwy użytkownika i/lub hasła. W przypadku wejścia na Stronę i korzystania z niej w imieniu innej osoby, użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu tej osoby oraz do przestrzegania wszystkich Warunków umieszczonych na Stronie, a w przypadku, gdy użytkownik nie jest do tego upoważniony, sam zobowiązuje się przestrzegać Warunków oraz przyjąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezprawne korzystanie ze Strony lub Treści.

Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne. Konto prowadzone jest dla użytkownika przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta po zalogowaniu, tj. podaniu swojego loginu oraz hasła. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

W uzasadnionych przypadkach możemy wypowiedzieć użytkownikowi posiadającemu Konto, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, umowę o świadczenie usług, zablokować i/lub usunąć Konto z ważnych powodów, którymi są:
- naruszenie prawa przy tworzeniu lub korzystaniu z Konta
- naruszenie praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych
- naruszenie dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego
- naruszenie postanowień Warunków
- przyczyny o charakterze organizacyjnym lub zmiany wynikające ze względów technicznych lub bezpieczeństwa

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków korzystania z Konta z ważnych przyczyn obejmujących:
- zmiany wynikające z przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mające wpływ na treść tych Warunków i skutkujące koniecznością dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;
- wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mające wpływ na treść Warunków i skutkujące koniecznością zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
- usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych postanowień, w tym przez nas zauważonych na skutek wnoszonych reklamacji;
- zmiana sposobu rejestracji;
- dodanie nowych korzyści i funkcjonalności, np. nowych usług, bez wpływu na zakres uprawnień nabytych przed dokonaniem zmiany;
- usprawnienie obsługi;
- przyczyny o charakterze organizacyjnym, np. zmiany dotyczące nazwy lub naszych danych teleadresowych lub zmiany dotyczące prowadzonej przez nas działalności, jej profilu;
- zmiana wynikająca ze względów technicznych, technologicznych, np. w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Użytkownik, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, przed wejściem w życie, zostanie poinformowany w wiadomości e-mail o wypowiedzeniu umowy wraz z podaniem przyczyny albo o zmianie Warunków korzystania z Konta. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zmiany, jego Konto zostanie usunięte. Skutkiem wygaśnięcia umowy jest usunięcie Konta użytkownika. Nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez użytkownika przed wygaśnięciem umowy. Użytkownikowi przysługuje reklamacja, którą można złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem numeru telefonu +48 221049989 lub pod adresem e-mail obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl. Na Państwa reklamację odpowiemy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9. Linki zewnętrzne

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczone na jakichkolwiek stronach zewnętrznych, nawet jeśli są one powiązane z naszą Stroną. Linki są umieszczane na naszej Stronie wyłącznie dla wygody użytkowników i nie są wyrazem uznania i poparcia naszego, naszych spółek macierzystych, zależnych, powiązanych ani partnerów dla treści, produktów, usług lub dostawców. Wejście na strony zewnętrzne i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W żaden sposób nie odpowiadamy za sprawdzanie lub ocenę ofert zamieszczanych na stronach zewnętrznych oraz nie udzielamy z tego tytułu żadnych zapewnień, jak również nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za działania, treści, produkty lub usługi prezentowane lub oferowane za pośrednictwem stron zewnętrznych, zwłaszcza w odniesieniu do ich zasad polityki prywatności oraz regulaminów. Należy dokładnie zapoznać się z zasadami polityki prywatności oraz warunkami korzystania z odwiedzanych stron zewnętrznych.

10. Specjalne właściwości, funkcjonalności i wydarzenia

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej Strony było możliwe dla użytkowników sieci Internet z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych i typów urządzeń. Do korzystania z funkcjonalności Strony konieczne jest w szczególności spełnienie następujących wymagań:
- dostęp do sieci Internet
- dowolna przeglądarka internetowa na urządzeniu z dostępem do Internetu np. Opera, Firefox, Chrome, Safari itp. w aktualnej wersji
- do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, np. rejestracji, czy złożenia zamówienia, niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail)

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zwracamy jednak szczególną uwagę, że pomimo największych starań w zminimalizowaniu tych ryzyk, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi ryzykami takimi jak otrzymywanie spamu, narażenie na phishing lub inne szkodliwe i niechciane oprogramowanie.

Strona może oferować pewne specjalne właściwości, funkcjonalności lub wydarzenia (takie jak konkursy, loterie i inne oferty), które mogą (i) podlegać warunkom, zasadom i/lub regulaminom, uzupełniającym niniejsze Warunki lub odrębnym od niniejszych Warunków; oraz (ii) być oferowane przez nas lub osoby trzecie. Użytkownicy zostaną o nich poinformowani, a w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z takiej oferty, przyjmują do wiadomości, że będą podlegać dodatkowym lub odrębnym warunkom, zasadom i/lub regulaminom.

11. Treści użytkownika

Zgodnie z naszą polityką nie przyjmujemy niezamówionych sugestii i pomysłów. Niezależnie od naszej polityki dotyczącej niezamówionych sugestii lub pomysłów oraz zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności, w przypadku transmitowania, wgrywania, publikowania, przesyłania pocztą elektroniczną, udostępniania, rozpowszechniania, powielania lub udostępniania w inny sposób sugestii, pomysłów, zapytań, informacji zwrotnych, danych, tekstu, oprogramowania, muzyki, dźwięku, fotografii, danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika/pseudonim, grafiki, obrazów, filmów, wiadomości lub innych materiałów ("Treści użytkownika") na Stronie w jakikolwiek sposób (w tym za pośrednictwem formularza "Skontaktuj się z nami"), użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za takie treści. Użytkownik niniejszym udziela nam bezterminowej, obowiązującej na całym świecie, zbywalnej i podlegającej sublicencjonowaniu, nieodwołalnej, nieograniczonej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencji na używanie, kopiowanie, licencjonowanie, sublicencjonowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, reprodukowanie, transmitowanie, modyfikowanie, edytowanie i inne wykorzystywanie takich Treści użytkownika na całym świecie, we wszystkich mediach znanych obecnie lub w przyszłości, w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowywania, produkowania, dystrybucji i marketingu naszych produktów.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem lub w inny sposób zarządza prawami do Treści użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie angażować ani nie pomagać bądź zachęcać innych do angażowania się w przekazywanie, przesyłanie, wysyłanie pocztą lub e-mailem lub udostępnianie w inny sposób na Stronie Treści użytkownika: (i) które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastliwe, niedozwolone, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej lub w inny sposób niedopuszczalne (ii) wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego lub powierniczego (iii) o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd (iv) za które użytkownik otrzymał korzyść lub wynagrodzenie od osoby trzeciej lub (v) które naruszają prawa do patentu, znaku towarowego, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa przysługujące jakiejkolwiek osobie.

Nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za sprawdzanie ani ocenianie Treści użytkownika i w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za Treści użytkownika. Nie nadzorujemy treści przesyłanych lub umieszczanych na naszej Stronie przez użytkowników lub inne osoby i dlatego nie gwarantujemy dokładności, integralności ani jakości treści przesyłanych lub umieszczanych na Stronie przez użytkownika lub inne osoby. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając ze Strony może być narażony na kontakt z treściami zamieszczanymi przez innych użytkowników, które mogą być dla niego obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw. W żadnym wypadku nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za Treści użytkownika, w tym, między innymi, za błędy lub braki w tych treściach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania z Treści użytkownika transmitowanych, wgrywanych, publikowanych, wysyłanych pocztą elektroniczną lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem naszej Strony.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mamy prawo według własnego uznania odmówić zamieszczenia lub usunąć dowolną Treść użytkownika oraz że zastrzegamy sobie prawo do jej modyfikowania, zmieniania, ograniczania lub usuwania, jeżeli narusza ona niniejsze Warunki, przepisy prawa lub dobre obyczaje. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego lub innych postanowień niniejszych Warunków, mamy prawo do usuwania wszelkich Treści użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki lub są w inny sposób niewłaściwe, a także zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub zamknięcia Kont użytkowników, którzy naruszają niniejsze Warunki lub prawa innych osób, na zasadach określonych w tych Warunkach.

12. Usunięcie Treści użytkownika

Jeśli chcesz usunąć niektóre z Twoich publicznych Treści użytkownika, takie jak Twoje oceny i recenzje zamieszczone na naszej stronie lub w naszych aplikacjach mobilnych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając informacje niezbędne do weryfikacji Twojej osoby, adres e-mail zarejestrowany na naszej stronie i/lub w aplikacji mobilnej, powód usunięcia postu oraz datę/daty postów, które chcesz usunąć (jeśli je posiadasz). Jeśli użytkownik nie jest w stanie przekazać nam takich informacji, możemy nie być w stanie spełnić jego prośby o usunięcie treści. Rozpatrzenie wniosku o usunięcie treści nastąpi w terminie 14 dni.

13. Zgłaszanie naruszenia praw autorskich

Szanujemy własność intelektualną innych osób. Jeżeli użytkownik uważa, że materiały chronione prawem autorskim zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie do wyznaczonego przez nas przedstawiciela ds. zawiadomień o naruszeniu praw autorskich, wiadomości e-mail lub pisemnego zawiadomienia zawierającego następujące informacje: (i) dane umożliwiające identyfikację utworu (utworów) chronionego prawem autorskim, które zdaniem użytkownika zostało naruszone, oraz potwierdzenie, że użytkownikowi przysługują prawa autorskie lub jest upoważniony do działania w imieniu osoby, której przysługują prawa autorskie (ii) opis materiału, który zdaniem użytkownika narusza prawo oraz informacje na temat lokalizacji tego materiału na Stronie (iii) adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika.

Z naszym wyznaczonym przedstawicielem do spraw powiadomień o naruszeniu praw autorskich można skontaktować się pod adresem:
Copyright Agent c/o Legal Department
The Estée Lauder Companies Inc.
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
Telefon: 212-277-2322
Fax: 212-277-2355
E-mail: copyright@estee.com

Uwaga: powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do powiadamiania nas o ewentualnym naruszeniu praw autorskich. Na wszystkie inne zapytania nie otrzymają Państwo odpowiedzi w ramach tego procesu i powinny być one kierowane do naszego Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem numeru telefonu +48 221049989 lub pod adresem e-mail obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl .

14. Wyłączenie, ograniczenie odpowiedzialności

Strona, jej zawartość i usługi są prezentowane „w stanie, w jakim się znajdują”. Ani my, ani nasze spółki macierzyste, zależne, powiązane, partnerzy lub licencjodawcy nie składamy żadnych oświadczeń, ani nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do niniejszych warunków, strony internetowej lub jakiejkolwiek jej zawartości.

Użytkownik zgadza się, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ani my, ani nasze spółki macierzyste, zależne, powiązane, partnerzy czy licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności (umownej, deliktowej [w tym z tytułu zaniedbania] lub innej) w żadnych okolicznościach za jakiekolwiek (i) przerwy w prowadzeniu działalności (ii) opóźnienia w dostępie lub przerwy w dostępie do Strony (iii) niedostarczenie, utratę, kradzież, błędne dostarczenie, uszkodzenie, zniszczenie lub inne modyfikacje danych (iv) straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku kontaktów z witryną lub obecności na niej linków zewnętrznych (v) wirusy komputerowe, awarie systemu lub nieprawidłowe działanie, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem ze Strony, w tym podczas korzystania z łączy prowadzących do lub ze stron zewnętrznych (vi) wszelkie nieścisłości lub pominięcia w treści lub (vii) zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych zapewnień, że wady lub błędy zostaną naprawione.

Ponadto w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, ani my, ani nasze spółki macierzyste, zależne, powiązane, partnerzy czy licencjodawcy nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym utratę zysków) związane ze Stroną lub korzystaniem z niej przez użytkownika, a w żadnym wypadku nasza maksymalna łączna odpowiedzialność nie przekroczy stu euro (100,00 EUR) lub równowartości tej kwoty w walucie lokalnej.

W przypadku sporu z nami lub niezadowolenia ze Strony internetowej, zaprzestanie korzystania ze Strony jest jedynym środkiem zaradczym i nie ponosimy wobec użytkownika żadnych innych zobowiązań, powinności ani odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

15. Odszkodowania

W zakresie dozwolonym przez prawo, użytkownik zgadza się chronić, zwalniać z odpowiedzialności i zabezpieczać nas, nasze spółki macierzyste, zależne, powiązane, partnerów, licencjodawców, członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów ("Strony zwolnione") przed wszelkimi stratami, szkodami lub kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wynikającymi z roszczeń, działań lub żądań osób trzecich dotyczących (i) korzystania przez użytkownika ze stron lub ich zawartości z naruszeniem prawa, zasad, przepisów lub niniejszych Warunków, lub (ii) jakiejkolwiek części Treści użytkownika. Użytkownik zgadza się również zwolnić Strony zwolnione z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód i kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z korzystania przez użytkownika z wykorzystywania jakiegokolwiek typu złośliwego oprogramowania – malware, wirusów, spyware, robotów, ransomware lub innych podobnych narzędzi do gromadzenia i pozyskiwania danych, a także z wszelkich innych działań podejmowanych przez użytkownika, które stanowią nieuzasadnione obciążenie naszej infrastruktury.

16. Spory

Wszelkie spory wynikające z interpretacji, ważności i/lub wykonania niniejszych Warunków podlegają bezwzględnie obowiązującej jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby użytkownika, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa w kraju, w którym mieści się właściwy sąd i powinny być interpretowane zgodnie z tymi przepisami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, spory można również zgłaszać za pośrednictwem platformy internetowej Komisji Europejskiej (platforma ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Ponadto klienci mogą skorzystać ze sposobów rozpatrywania reklamacji dostępnych w siedzibach lub na stronach internetowych uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania, takich sporów (więcej szczegółów w naszym Regulaminie Sprzedaży):
Państwo:
Polska
Obowiązujące przepisy:
Przepisy prawa polskiego
Podmiot zajmujący się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów:

Strona www: http://wiih.org.pl/
Telefon: 22 826 18 30
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Strona www: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=136
Adres e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl
Telefon: 22 826 18 30

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Strona www: https://uokik.gov.pl/
Adres e-mail: uokik@uokik.gov.pl
Telefon: 22 55 60 800

17. Zgoda na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną poprzez publikację za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas drogą elektroniczną, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail - wszelkich warunków korzystania, zawiadomień, informacji oraz innej korespondencji (zwanych łącznie „Powiadomieniami”), do których odnoszą się niniejsze Warunki . W celu wycofania zgody na otrzymywanie Powiadomień drogą elektroniczną należy zawiadomić nas o wycofaniu zgody, najprościej - kontaktując się z nami pod numerem telefonu +48 221049989 lub zaprzestać korzystania z naszej Strony. W takim przypadku wszelkie prawa przyznane użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym w szczególności w punkcie 6 niniejszych Warunków, wygasają automatycznie. Nie jesteśmy niestety w stanie zapewnić użytkownikom wszystkich korzyści, które oferuje Strona, bez ich zgody na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że zgoda na otrzymywanie Powiadomień jest całkowicie odrębna od wszelkich wyborów, jakich użytkownik może dokonać w odniesieniu do otrzymywania informacji marketingowych. Opcje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji marketingowych są określone w naszej Polityce Prywatności .

18. Postanowienia końcowe

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki stanowią kompletną i wyłączną umowę między użytkownikiem, a nami dotyczącą korzystania przez użytkownika z naszej Strony internetowej oraz zastępują i regulują wszelkie wcześniejsze propozycje, umowy i inne formy komunikacji.

Z zastrzeżeniem pkt 8, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, zmiany niniejszych Warunków nastąpią poprzez zamieszczenie ich na Stronie. . Data wejścia w życie aktualnej wersji Warunków znajduje się w górnej części tej Strony. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany, mogą Państwo rozwiązać niniejszą umowę i/lub usunąć Konto w sposób podany wyżej. Nie będzie miało to wpływu na nabyte przez Państwa wcześniej prawa. Dalsze korzystanie przez Państwa z naszej Strony oznacza wyrażenie zgody na wszelkie zmienione Warunki. W zakresie dozwolonym przez prawo, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego (z zastrzeżeniem Punktu 8), jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszych Warunków. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zastosowania się do wszelkich wypowiedzeń lub innych zawiadomień, w tym, w stosownych przypadkach, do zaprzestania korzystania z naszej Strony internetowej. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z obowiązującym prawem, do modyfikowania lub zawieszenia, czasowo lub na stałe, działania Strony (lub jej części), za wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego. Użytkownik może złożyć reklamację w dowolnej formie, np. kontaktując się z nami pod numerem telefonu +48 221049989 lub pod adresem e-mail obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację oraz wskazywać powód reklamacji. Rozpatrzymy Państwa reklamacje i ustosunkujemy się do niej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, na wskazany przez Państwa adres.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być rozumiane jako ustanawiające stosunek agencyjny, partnerski lub inną formę wspólnej działalności pomiędzy użytkownikiem a nami. Zaniechanie przez nas żądania od użytkownika wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na nasze prawo do żądania takiego wykonania w późniejszym terminie, a także nie może być rozumiane jako zrzeczenie się samego prawa do żądania usunięcia naruszenia. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się niewykonalne lub nieważne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub postanowienie uznane zostanie za takie na mocy orzeczenia odpowiedniego sądu lub sądu polubownego, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność całości Warunków, a niniejsze Warunki zostaną odpowiednio zmodyfikowane, tak aby odzwierciedlały one w możliwie najszerszym stopniu pierwotny zamiar stron. Nagłówki sekcji w Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie powinny być stosowane przy ich interpretacji.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 221049989 lub pod adresem e-mail obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl


Copyright © Estée Lauder Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone na całym świecie